31 فروردين 1398

 

     

بسمه تعالی
آگهی تجدید مناقصه
شهرداري سيرجان در نظر دارد تهیه و نصب 4 دستگاه ایر واشر پایانه مسافربری بعثت را براساس فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال 97 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد الشرایط که دارای حداقل رتبه5 تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور باشد واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 (ده) روزجهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه :
سپرده شرکت در مناقصه 000/000/150 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد.
در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
به پيشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
تاریخ تحویل پاکات ................. می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات ................. ساعت 18:00می باشد.
برآورد اولیه به مبلغ 000/466/992/2 ریال می باشد.

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group