محسن بهاالدینی افزود: در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و به منظور بازیافت پسماندهای خشک خانگی به چرخه تولید، تاکنون بالغ بر 80 گاری جمع آوری پسماندهای خشک خانگی شماره گذاری و ساماندهی و مجاز به فعالیت هستند.

وی ضمن درخواست از شهروندان نسبت به مشارکت و همکاری در این طرح بیان کرد: بیش از 400 گاری سیار جمع آوری پسماند خشک خانگی در سطح شهر سیرجان در حال فعالیت هستند که همه آنها شناسایی و ساماندهی خواهند شد.

Back to Top