به گزارش روابط عمومی سازمان، یک دوره آموزشی فرماندهی عملیات با تدریس جناب آقای مهندس فرخ صبری از روز پنج شنبه مورخ 96/05/05 آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

Back to Top