پنج شنبه مورخ 95/9/25 ساعت 17:10 دقيقه طي تماس با مركز فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد كه به آدرس خیابان اصناف فرعی فرزانه يك واحد مسكوني مورد حريق قرار گرفته و با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي از ايستگاه يك سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 بعد ازرسيدن در محل حادثه  پس از قطع برق و گاز مجتمع و با رعايت نكات ايمني و امنيت در محل پس از30 دقيقه عمليات اطفائي ، حريق را مهار كرده و بوسیله سیستم تخلیه فشار مثبت دود را از محل خارج و پس از اتمام عملیات ناجیان به ایستگاه بازگشتند.

 

 

 

 

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top