در تاريخ 95/08/19  يك دوره كلاس آموزشي در خصوص مباني آتش نشاني و آشنايي با اصول و تجهيزات عملياتي امدادي سازمان با حضور 40 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سيرجان در ايستگاه شماره 1 سازمان به صورت تئوري و عملي برنامه ريزي و اجرا شد

سایت های مرتبط

Back to Top