مانور اطفای حریق مواد نفتی و واکنش در شرایط اضطراری با حضور ماموران آتش نشانی شهرداری سیرجان و نیروهای اطفای حریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سیرجان، در انبار شرکت نفت برگزار شد.

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري سیرجان هدف از برگزاری این مانور را ارتقای توان مدیریتی و عملیاتی در زمان بروز حریق در شرکت نفت دانست و گفت: در این مانور نیروهای عمل کننده سناریوی حادثه یک آتش سوزی فرضی در شرکت نفت را با موفقیت اجرا کرده و موفق به اطفای حریق شدند و عوامل شرکت کننده در این مانور آتش سوزی را با استفاده از مواد ضد حریق و آب تحت فشار موجود در سیستم های اطفای حریق انبار نفت و نیز آب خودروهای آتش نشانی شهرداری خاموش کردند.

مهدی فیروزآبادی آموزش و اتخاذ اقدامات مناسب فردی و گروهی در هنگام حریق را از دیگر اهداف این مانور برشمرد و افزود: در مانور اطفای حریق مواد سوختی، انواع راهکارهای جدید اطفای حریق و سنجش میزان آمادگی و ضریب خطای عوامل اجرا کننده در حادثه آتش سوزی به کار گرفته شد و نیروهای عمل کننده در این مانور به خوبی توانستند ماموریت محوله در بحث اطفای حریق را با موفقیت اجرا کنند.

 

Back to Top